Tìm kiếm
Sơ đồ    English
Trang chủ Phần mềm & Giải pháp Phần mềm Phần mềm kế toán
Gửi email In tin này
Phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp

Phần mềm kế toán HCSN phiên bản Adsoft – HCSN 2006 của công ty chúng tôi được xây dựng và hoàn thiện theo Quyết định số 19/2006/QĐ – BTC ngày 30/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ kế toán hành chính sự nghiệp và đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện của phần mềm kế toán theo Thông tư 103/2005/TT – BTC ngày 24/11/2005 của Bộ Tài chính.

Phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp của công ty chúng tôi được viết trên nền công nghệ tiên tiến tuân thủ theo các văn bản của nhà nước như sau:

- Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính ngày 30/03/2006 về việc Ban hành chế độ kế toán đối với đơn vị hành chính sự nghiệp.

- Nghị định số 130/2005/NĐ- CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính với các cơ quan nhà nước, chính phủ.

- Thông tư 60/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ quy định chi tiết về một số điều của Luật Quản lý thuế.

- Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002.

- Căn cứ Luật kế toán 03/2003/QH11 ngày 17/06/2003 và Nghị định số 128/2004/NĐ-CP ngày 31/05/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kế toán áp dụng trong Luật kế toán Nhà nước

- Các văn bản về chế độ quản lý tài chính kế toán

PHẦN MỀM KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP CỦA CÔNG TY CHÚNG TÔI ĐƯỢC PHÂN RA LÀM CÁC PHÂN HỆ

* Kế toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, kho bạc

Cho phép khai thác thông tin tức thời số dư tiền tại quĩ

Cho phép in phiếu thu, phiếu chi trên máy tính.

Chương trình cung cấp các báo cáo như:

Sổ quĩ tiền mặt.

Sổ chi tiết, tổng hợp tài khoản tiền mặt, tiền gửi.

- Sổ cái.

* Kế toán công nợ

Cho phép quản lý tình hình công nợ phải thu, công nợ phải trả chi tiết đến từng đối tượng công nợ.

Chương trình cung cấp các báo cáo:

Sổ chi tiết công nợ

Sổ tổng hợp công nợ cho từng đối tượng công nợ, từng tài khoản công nợ.

* Kế toán vật tư hàng hóa, vật rẻ tiền mau hỏng

Chương trình cho phép quản lý vật tư hàng hoá theo các chỉ tiêu:

Giá trị vật tư.

Số lượng vật tư.

Chương trình cho phép theo dõi chi tiết theo từng loại vật tư hàng hoá, từng đối tượng sử dụng.

Chương trình cho phép in phiếu nhập, phiếu xuất.

Chương trình cung cấp các báo cáo về hàng hoá như:

Thẻ kho

Sổ chi tiết hàng hoá

Báo cáo nhập - xuất - tồn vật tư, hàng hoá

Bảng kê nhập xuất hàng hoá.

* Kế toán nguồn kinh phí và sử dụng kinh phí

Chương trình cho phép hạch toán theo dõi chi tiết theo nhiều nguồn kinh phí, nhiều chương trình dự án và theo hệ thống mục lục ngân sách nhà nước.

Chương trình cung cấp các sổ:

Sổ chi tiết hoạt động.

Sổ tổng hợp nguồn kinh phí.

Sổ chi nguồn kinh phí hoạt động theo quy định của Nhà nước.

* Kế toán thuế giá trị gia tăng

Chương trình cung cấp ngay sau khi hạch toán các báo cáo thuế theo chế độ hiện hành:

Bảng kê hàng hoá dịch vụ mua vào.

Bảng kê hàng hoá dịch vụ bán ra.

Tờ khai thuế.

Bảng kê DVMV có hoá đơn bán hàng

* Kế toán tài sản cố định, tiền lương và BHXH, BHYT

Chương trình cho phép theo dõi hạch toán tổng hợp tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, KPCĐ.

Chương trình cho phép hạch toán tổng hợp tình hình tăng giảm TSCĐ, hao mòn TSCĐ.

* Kế toán các khoản thu

Chương trình cho phép hạch toán theo nhiều hoạt động thu khác nhau.

Chương trình cung cấp các báo:

Báo cáo tổng hợp các khoản thu.

Báo cáo chi tiết các khoản thu.

* Kế toán tổng hợp

Tự động cập nhật nghiệp vụ phát sinh vào các phân hệ kế toán có liên quan.

Tự động cập nhật số liệu vào hệ thống các chỉ tiêu báo cáo tài chính có liên quan:

Bảng cân đối phát sinh các tài khoản.

Bảng cân đối kế toán.

Báo cáo kết quả hoạt động sự nghiệp có thu.

Báo cáo tổng hợp và chi tiết kinh phí đề nghị quyết toán.

Các phụ lục ngân sách của các nguồn.

Bảng đối chiếu hạn mức kinh phí.

Sổ cái các tài khoản.

Và các báo cáo khác theo chế độ quy định.

* Quản trị hệ thống

Cho phép phân quyền sử dụng đến từng người sử dụng, chức năng, từng phân hệ kế toán.

Cho phép nhiều người sử dụng, chạy qua hệ thống mạng

Cho phép nén dữ liệu và backup ra đĩa mềm và các thiết bị khác

Cho phép lưu và khôi phục dữ liệu.

Dữ liệu được bảo mật bằng hệ cơ sở quản trị dữ liệu và hệ thống người dùng bằng việc mã hoá dữ liệu và phân quyền người sử dụng

* Hệ thống các công cụ quản trị

Hệ thống công cụ sử dụng nguyên lý logic đảm bảo người dùng có thể khai thác nhanh chóng và không bị nhàm chán.

Công cụ tìm kiếm, lọc, gộp theo nhiều loại dữ liệu.

Công cụ kết xuất dữ liệu dưới nhiều dạng lựa chọn như : Word, Exell...

Công cụ in ấn dữ liệu theo nguyên lý thấy là in được.

Công cụ quản trị dữ liệu khác phục vụ cho công tác nhập, kiểm tra, khai thác dữ liệu


Các tin khác
Copyright © byVinh Hung Technology Joint stock Company
Tel: (04)3782 1388; Fax: (04)3782 1389; Email:info@adsoft.com.vn
VPGD: Số 71, Tổ 50, TT Tổng cục chính trị, phố Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội